Σχετικά με το έργο

Το πρόγραμμα FADE-in “Flipped Adult Education” εξετάζει τον ορίζοντα των εκπαιδευτικών εξελίξεων και λαμβάνει υπόψη την καινοτομία των τελευταίων δέκα ετών. Αυτό προκαλεί τη μετατόπιση των μεθόδων κατάρτισης και των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Απλά επιτόπια μαθήματα διδασκαλίας ή τεχνολογικά ενισχυμένα μαθήματα ανάμικτης μάθησης πρέπει να φέρονται στην κατάσταση της τέχνης.

Αναστραμένη εκπαίδευση ενηλίκων: αυτοματοποιημένη μάθηση με βελτιωμένη τεχνολογία

Αυτή η ιδέα, οδηγεί σε ενεργό διδασκαλία, σύγχρονη προσέγγιση με αποφασισμένους μαθητές, χρήση πολυμέσων και αλλαγή στους ρόλους των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτής θα ενεργήσει περισσότερο ως διευκολυντής της μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση. Η κοινοπραξία αποκαλεί αυτό το αντιστροφή της μάθησης ακολουθώντας τις ιδέες του Jon Bergmann, που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Flipped Learning 2.0 (για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση).

Για τα μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων (EΕ) δεν υπάρχουν και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί παρόμοιες έννοιες. Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία 4 διαφορετικών παρόχων ΕΕ πρόκειται να αναπτύξει αυτές τις έννοιες με ευπροσάρμοστο τρόπο και να δημοσιεύσει τα ευρήματα της σε ένα eBook (ως OER για να συμβάλει στην ανοικτή εκπαίδευση).

Οι στόχοι του έργου FADE-in είναι να ανατηχθούν έννοιες μαθήματος για την εκπαίδευση ενηλίκων χρησιμοποιώντας μια ανεστραμένη προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ενεργητική και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, για να «αναστρέψετε» τους ρόλους (Από εκπαιδευτής σε διαμεσολαβητής & από εκπαιδευόμενος σε αποφασισμένος  ενήλικας με αυτοπεποίθηση για την εκμάθησή τους (heutagogical approach). Ο Bergman (ο πρωτοπόρος της Flipped Learning) θα είναι ένας συνεργαζόμενος εταίρος στο έργο και ο αντίκτυπος με τις τελευταίες γνώσεις και την εμπειρία της «αναστροφής της μάθησης».

Η κοινοπραξία αποτελείται από τέσσερις οργανισμούς ΕΕ με ένα συμπληρωματικό πεδίο δράσης που είναι καλά διανεμημένο στην Ευρώπη (Ελλάδα, Ισπανία, Νορβηγία, Αυστρία). Αυτό θα εξασφαλίσει ένα ευρύ πεδίο εμπειρίας και αντίκτυπου στο έργο, καθώς και ένα ευέλικτο αποτέλεσμα που θα απευθύνεται σε όλες τις ομάδες ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει λεπτομερώς την EBΙ (Αυστρία), ένα ίδρυμα ΕΕ με δικό της τμήμα έρευνας και τεχνολογίας που εστιάζει σε ηλικιωμένους ενήλικες. Η ΕΔΡΑΣΕ (Ελλάδα) ειδικεύεται σε μαθήματα που πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένους χώρους που απευθύνονται σε ενήλικες με γεωγραφικά εμπόδια. Η Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Νορβηγία), είναι ένας ένας οργανισμός ΕΕ με επίκεντρο τους νέους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των προσφύγων, θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση και την ένταξη των γλωσσών. Η Asociación Juvance (Ισπανία) συμμετέχει στη συνεργασία με νέους ενήλικες, πολλούς με λιγότερες ευκαιρίες, και επικεντρώνεται στη διαπολιτισμική, κριτική μάθηση για να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους να ενεργούν ως ενεργοί, δημιουργικοί, ευαισθητοποιημένοι και υποστηρικτικοί πολίτες

Ο Jon Bergmann, ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη της Ανεστραμμένης Τάξης (ή αναστροφή της μάθησης) είναι επικεφαλής της Global Flipped Learning Initiative (Κολοράντο, ΗΠΑ), η οποία συμμετέχει ως συνεργάτης σε αυτό το έργο. Θα επηρεάσει τη γνώση και την εμπειρία στο έργο. το GFLI θα επιβλέπει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού βιβλίου σχετικά με την εκμάθηση ενηλίκων.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος καλύπτουν μια δραστηριότητα αρχικής κατάρτισης, την ανάπτυξη ενός οδηγού μάθησης ενηλίκων. Αυτό το eBook θα παρέχει μια ευέλικτη προσέγγιση και κατευθυντήριες γραμμές για τη “νέα” μάθηση. Ο αντίκτυπος των εταίρων θα φροντίσει για έναν ευπροσάρμοστο οδηγό που θα καλύπτει διάφορες ομάδες-στόχους ενηλίκων. Επιπλέον, είναι μέρος του οδηγού οι πτυχές της ενσωμάτωσης καθώς και της εκπαίδευσης ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Σε ένα τελικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  μέλη των εταίρων θα διδαχθούν τα ευρήματα από τον οδηγό.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στους εταίρους είναι η αλλαγή της μεθοδολογίας, οι μέθοδοι διδασκαλίας των ενηλίκων που χρησιμοποιούν την ενεργό μάθηση, η αναστροφή της προσέγγισης, οι αλλαγές στη σχέση εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου και άλλα ανεπτυγμένα αντικείμενα.

Το eBook που θα παραχθεί θα δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους παρόχους ΕΕ να αλλάξουν τη διδασκαλία τους. Τα μαθήματα για τους εκπαιδευτές των οργανισμών ΕΕ θα μεταδώσουν τα αποτελέσματα του έργου σε αυτά. Τα πορίσματα του έργου θα φέρουν αντίκτυπο της ανανέωσης στις οργανώσεις της ΕΕ. Αυτός ο αντίκτυπος θα επιτευχθεί με την επαγγελματική και εντατική διάδοση του έργου στις ομάδες-στόχους.

 

Contact: info[at]fade-in.eu